Splošni pogoji poslovanja podjetja Šolski servis d.o.o.

veljavni od 1.4.2020

 

1. Splošna določila

Ti splošni pogoji so sestavni del pogodbe o potovanju, ki jo skleneta Šolski servis d.o.o. (v nadaljevanju »organizator«) in potnik, ki se prijavlja na določen turistični aranžma (izlet, potovanje ali letovanje). Pogoji iz razdelkov potovanj za zaključene skupine ne veljajo za razpisna potovanja.
V kolikor v teh splošnih pogojih kakšno vprašanje ni posebej urejeno, veljajo pogoji iz posameznega programa potovanja, določila Obligacijskega zakonika ali Zakona o varstvu potrošnikov.

POTOVANJA ZA ZAKLJUČENE SKUPINE: Za zaključene skupine veljajo običajna določila iz teh Splošnih pogojev, razen za tisti del Splošnih pogojev, kjer so za zaključene skupine določeni posebni pogoji, opisani v razdelkih »potovanja za zaključene skupine«.

»Naročnik potovanja« pri skupinskih potovanjih je organizacija ali oseba (predstavnik skupine), ki se v imenu celotne skupine dogovarja za program, izvedbo potovanja in ostale s potovanjem povezane organizacijske zadeve (npr. način plačila, pobiranje prijav…).

2. Prijava in pogodba o potovanju

Potnik se lahko na razpisno potovanje prijavi osebno v poslovalnici organizatorja, preko telefona, pisno po pošti ali elektronski pošti. Ob prijavi potnik in organizator skleneta pogodbo o potovanju, za kar je organizator dolžen izdati potniku potrdilo o potovanju. Potrdilo o potovanju vsebuje osebne podatke potnika, ki se prijavlja na turistični aranžma in natančne podatke o določenem aranžmaju, oziroma se sklicuje na program, kjer so ti podatki navedeni. Del potrdila o potovanju je tudi program potovanja. Ob prijavi je potnik dolžan posredovati vse osebne podatke in predložiti ustrezne dokumente, ki jih organizator potrebuje za izvedbo programa. Če potnik navede lažne ali nepravilne podatke, je sam odgovoren za vso škodo in stroške, ki bi nastali v zvezi z napačnim navajanjem podatkov. Če se iz razloga dajanja napačnih ali lažnih podatkov potnik ne more udeležiti potovanja (npr. napačno ali nepopolno ime ob rezervaciji letalske karte…), organizator potniku ni dolžan povrniti že vplačanega zneska za potovanje.

Prijava se šteje za veljavno, ko potnik vplača akontacijo in podpiše pogodbo o potovanju oz. potrdilo o potovanju. S tem si potnik zagotovi mesto na potovanju. Višina akontacije znaša 30% celotne cene aranžmaja, v kolikor v programu ni navedeno drugače in mora biti vplačana ob prijavi. Dodatnih stroškov prijavnine organizator ne zaračunava.

Prijave sprejemamo do zasedbe prostih mest. Rok za prijavo za potovanja z letalom je najmanj 31 dni pred začetkom potovanja, za potovanja z avtobusom pa 21 dni pred začetkom potovanja. Rok za prijavo za enodnevne izlete po Sloveniji je 7 dni pred izletom.

POTOVANJA ZA ZAKLJUČENE SKUPINE: Višino akontacije se določi sporazumno med organizatorjem in naročnikom skupinskega potovanja. Potniki se za skupinsko potovanje praviloma prijavljajo na enak način kot za razpisna potovanja, v kolikor ni z naročnikom potovanja dogovorjeno drugače. Naročnik potovanja se o številu potnikov dogovori organizatorjem. V kolikor se ne prijavi dogovorjeno število potnikov, nosi vse stroške (npr. zvišanje cene potovanja na osebo) v zvezi s tem naročnik potovanja oziroma potniki sami.

3. Storitve v ceni aranžmaja

Storitve, ki so vključene v ceno aranžmaja, so navedene v vsakem razpisnem programu posebej. Če ni v programu potovanja drugače navedeno, veljajo navedene cene na osebo.

KATEGORIZACIJA NASTANITVENIH OBJEKTOV: Kategorizacija nastanitvenih objektov je vedno opravljena glede na standarde v posameznih državah in zanjo ne obstajajo mednarodni standardi, zato se lahko kvaliteta iste kategorije nastanitvenega objekta razlikuje po državah. V programih so navedene lokalne kategorizacije nastanitvenih objektov.

POTOVANJA ZA ZAKLJUČENE SKUPINE: Programi za zaključene skupine se sestavljajo po naročilu, na spletni strani objavljeni programi in cene so zgolj izhodišče. Vse storitve in ceno določita sporazumno organizator in naročnik skupinskega potovanja.

4. Posebne storitve

Posebne storitve so tiste, ki niso vključene v ceno aranžmaja in so za njih predvidena doplačila (npr. enoposteljna soba, prehrana, fakultativni izleti, vizumi, zavarovanja…). Potnik te storitve plača posebej in praviloma niso obvezna doplačila, razen če ni to v programu drugače navedeno (npr. vizumi). Plačila posebnih storitev se izvedejo na poti direktno spremljevalcu potovanja, v kolikor ni drugače dogovorjeno.

5. Plačilo

Za dan plačila se šteje dan, ko organizator prejme denar na transakcijski. S plačilom akontacije si potnik zagotovi mesto na potovanju. Preostali del plača potnik v poljubnih obrokih, za katere se dogovori z organizatorjem ob prijavi. Potnik je dolžan celoten znesek za potovanje plačati v roku, določenem v tej točki Splošnih pogojev, v nasprotnem primeru se šteje, da se je potnik odjavil od potovanja in veljajo pravila iz 7. točke teh Splošnih pogojev.
Celoten znesek za potovanje mora biti pri razpisnih potovanjih vplačan najkasneje:

 • 21 dni pred začetkom potovanja za potovanja z letalom ne glede na dolžino potovanja in za avtobusna potovanja, daljša od 7 dni, v kolikor ni v programu ali potrdilu o potovanju drugače določeno
 • 10 dni pred začetkom potovanja za avtobusna potovanja do vključno 7 dni, v kolikor ni v programu ali potrdilu o potovanju drugače določeno
 • 3 dni pred izletom za enodnevne izlete po Sloveniji, v kolikor ni v programu ali potrdilu o potovanju drugače določeno.

POTOVANJA ZA ZAKLJUČENE SKUPINE: Če ni naročnik potovanja z organizatorjem dogovorjen drugače, mora biti celoten znesek za potovanje pri zaključenih skupinah vplačan v poljubnih dogovorjenih obrokih najkasneje do:

 • 21 dni pred začetkom potovanja za vsa večdnevna potovanja
 • 7 dni pred izletom za enodnevne izlete po Sloveniji.

6. Cena

Cena potovanja je določena s programom potovanja in je izračunana na dan objave programa ter velja od objave programa do spremembe. V ceno so vštete storitve, navedene v programu potovanja. Organizator si pridružuje pravico do spremembe cene, če je po objavi programa prišlo do spremembe v menjalnih tečajih tujih valut ali v tarifah prevoznikov, ki vplivajo na ceno potovanja. Cena se sme zvišati najkasneje 20 dni pred potovanjem, o čemer mora organizator potnika obvestiti. V kolikor se cena zviša za več kot 8%, lahko potnik odstopi od pogodbe o potovanju, ne da bi moral povrniti škodo in ima pravico do vračila celotnega zneska, ki ga je že plačal organizatorju.

Cena je izračunana ob minimalnem številu udeležencev, ki je navedeno v programu in se lahko ob manjšem številu prijavljenih ustrezno poviša, s čimer mora potnik soglašati.

POTOVANJA ZA ZAKLJUČENE SKUPINE: Programi za zaključene skupine se sestavljajo po naročilu, na spletni strani objavljeni programi in cene so zgolj izhodišče. Vse storitve in ceno določita sporazumno organizator in naročnik skupinskega potovanja.

7. Potnikova odpoved ali sprememba potovanja

Potnik lahko ob sklenitvi pogodbe o potovanju sklene zavarovanje rizika odpovedi potovanja, za katerega veljajo pogoji, ki jih določi zavarovalnica, s katero je zavarovanje sklenjeno, ob sklenitvi zavarovalne police.

Potnik lahko potovanje kadarkoli pred začetkom odpove, odpoved pa mora biti podana v pisni obliki. Če se potnik, ki je sklenil pogodbo, ne more udeležiti potovanja, lahko prenese rezervacijo na drugega potnika, v kolikor je to mogoče, prenos pa mora biti podan v pisni obliki najkasneje 21 dni pred začetkom potovanja za potovanja z letalom, 5 dni pred začetkom potovanja za potovanja z avtobusom, za enodnevne izlete po Sloveniji pa najkasneje 1 dan pred izletom. V tem primeru je organizator upravičen do povračila dejanskih stroškov, ki jih je imel zaradi prenosa rezervacije na drugega potnika (npr. nakup nove letalske karte), ostali že vplačani znesek pa se avtomatično prenese na drugega potnika. Višino stroškov, povezanih z zamenjavo potnika,  mora dokazati organizator.

V kolikor potnik odpove potovanje in ne najde zamenjave, ima organizator pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja (t.i. odstopnina), katerih višina je odvisna od tega, koliko dni pred potovanjem potnik potovanje odpove. Potnik odpove potovanje v pisni obliki ali po elektronski pošti.
Znesek odstopnine za vsa potovanja, razen za enodnevne izlete po Sloveniji ali če ni s pogodbo o potovanju dogovorjeno drugače, znaša:

 • Za odpoved do 90 dni pred odhodom – organizator zadrži le administrativne stroške v višini 50 EUR na osebo in tiste stroške, ki so do takrat že nastali in jih ni več mogoče povrniti (npr. rezervacija hotelov brez možnosti odpovedi; nakup letalskih kart, ki so vezane na ime potnika…). Že nastale stroške mora dokazati organizator potovanja.
 • Za odpoved od 90 do 30 dni pred odhodom – organizator zadrži 40% cene potovanja in tiste stroške, ki so do takrat že nastali in jih ni več mogoče povrniti (npr. rezervacija hotelov brez možnosti odpovedi; nakup letalskih kart, ki so vezane na ime potnika…). Že nastale stroške mora dokazati organizator potovanja.
 • Za odpoved od 29 do 15 dni pred odhodom – organizator zadrži 60% cene potovanja.
 • Za odpoved od 14 do 8 dni pred odhodom – organizator zadrži 80% cene potovanja.
 • Za odpoved od 7 dni pred odhodom do dneva odhoda ali v primeri potnikove neudeležbe na potovanju brez predhodnega obvestila – organizator zadrži 100% cene potovanja.

V kolikor do dneva odpovedi potnik še ni vplačal zneska, ki bi ustrezal znesku odstopnine, je razliko do zneska odstopnine dolžan organizatorju poravnati v roku 5 dni od dneva odpovedi potovanja.
Za razpisne enodnevne izlete po Sloveniji:

 • do 14 dni pred odhodom – organizator zadrži 30% cene izleta
 • od 14 do 1 dan pred odhodom – TA Patos zadrži 60% cene izleta
 • v primeru odpovedi na dan odhoda, po odhodu ali potnikove neudeležbe na potovanju brez predhodnega obvestila, zadrži organizator 100% cene potovanja

POSEBNA UREDITEV ZA POTOVANJA, KJER SO VKLJUČENI NIZKOCENOVNI LETALSKI PREVOZNIKI: Če so pri potovanju vključeni nizkocenovni letalski prevozniki, pri katerih v nobenem primeru ni možna odpoved že rezerviranega leta ali zamenjava potnika, veljajo dodatni pogoji v primeru odpovedi potovanja ali zamenjave potnika. V kolikor je letalska karta za let nizkocenovnega prevoznika že kupljena, strošek za karto zadrži organizator in se le-ta odšteje od celotne cene potovanja. Preostali znesek se potniku vrača po zgoraj napisanem ključu (celoten znesek – let. karta nizkocenovnega prevoznika = osnova za vračilo denarja). Dokazilo o že opravljenem nakupu letalske karte mora organizator potniku izročiti na vpogled. V kolikor letalska karta za let nizkocenovnega prevoznika s strani organizatorja še ni bila kupljena, so ta določila brezpredmetna.

Potnik lahko po odhodu potovanje kadarkoli prekine ali ga spremeni na lastno željo, kar stori s pisno izjavo o prekinitvi ali spremembi potovanja. V tem primeru potnik ni upravičen do nikakršnih povračil stroškov, ne delno, ne v celoti.

POTOVANJA ZA ZAKLJUČENE SKUPINE: V kolikor ni z naročnikom potovanja dogovorjeno drugače, veljajo za zaključene skupine enaki pogoji kot za razpisna potovanja.

8. Odpoved potovanja ali sprememba programa s strani organizatorja

Organizator si pridružuje pravico do odpovedi potovanja zaradi izrednih okoliščin, ki se jim ni mogla izogniti in ki bi bile razlog, da organizator potovanja pogodbe ne bi sklenil, v kolikor bi mu bile te okoliščine predhodno znane (npr. izbruh nemirov v ciljni državi, naravne katastrofe…). Organizator si tudi pridržuje pravico do odpovedi potovanja pred začetkom potovanja, v kolikor se za potovanje ne zbere zadostno minimalno število potnikov. Minimalno število potnikov je navedeno v programu potovanja.

O odpovedi v primeru nezadostnega števila prijavljenih potnikov morajo biti prijavljeni potniki obveščeni najkasneje:

 • 20 dni pred začetkom potovanja pri potovanjih, daljših od šest dni;
 • 7 dni pred začetkom potovanja pri potovanjih, ki trajajo od dva do šest dni;
 • 48 ur pred začetkom potovanja pri potovanjih, krajših od dveh dni.

Organizator si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda na potovanje ali do spremembe programa potovanja med potovanjem zaradi razpoložljivosti letalskih vozovnic, spremembe voznega reda ali nastopa višje sile, ki je organizator ni mogel preprečiti, brez posebne odškodnine.
Če organizator zaradi navedenih razlogov odpove potovanje pred začetkom, ima potnik pravico do vračila celotnega vplačanega zneska za potovanje. Če se potovanje prekine med izvajanjem, ima potnik pravico do povračila sorazmernega dela zneska za potovanje, organizator pa ima pravico do zadržanja primernega sorazmernega zneska. V kolikor pride do spremembe potovanja po začetku potovanja, mora organizator potnikom zagotoviti program v okviru danih možnosti.

Organizator ne odgovarja za zamude ali odpovedi rednih prevozov letal, vlakov, avtobusov ali drugih oblik javnega prevoza in spremembe programa, ki bi nastale zaradi takšnih zamud oz. odpovedi. V tem primeru potnik ni upravičen do denarne odškodnine zaradi neizvedenega dela programa, kakor tudi ne do naknadnega znižanja cene.

V primeru, da stanje na kraju samem ne dopušča namestitve potnikov v želeni nastanitveni objekt, se lahko potnike nastani v drugem objektu enake ali višje kategorije v istem namembnem kraju.

9. Potovalni dokumenti, izguba dokumentov

Potnik, ki se prijavi na potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni list ali drug osebni dokument, s katerim lahko potuje v namembno državo. V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo z minimalno časovno veljavnostjo dokumenta, je organizator dolžen potnika na to pravočasno opozoriti. Če je za vstop v posamezno državo potreben vizum, je organizator dolžen potnika na to opozoriti in ga pozvati, naj si vizum priskrbi. Pridobitev vizuma lahko potnik ureja tudi preko organizatorja, pri čemer organizator ne jamči za uspešnost pridobitve vizuma. Organizator mora potnika opozoriti tudi na morebitna obvezna cepljenja za posamezno državo, ki jih mora urediti potnik sam pred odhodom na potovanje.

Če potnik ne izpolni katerega od zahtevanih pogojev za vstop v državo, organizator ne odgovarja za posledice zavrnitve vstopa v državo ali predčasnega odhoda s potovanja. Organizator nima v tem primeru do potnika nikakršnih finančnih obveznosti, potnik nima pravice do vračila zneska za potovanje ali znižanja cene potovanja.

Ob prijavi mora potnik posredovati pravilne in natančne osebne podatke, v primeru letalskih potovanj tudi kopijo (ali optično prebran dokument) potnega lista. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev potovanja, odgovarja za vse te stroške potnik sam.

Če potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali vrnitev v domovino, si mora na lastne stroške priskrbeti nove.  Glede urejanja formalnosti se lahko obrne po pomoč k spremljevalcu potovanja. V primeru, da mora potnik zaradi izgube dokumentov prekiniti ali spremeniti potovanje, ni upravičen do odškodnine, sorazmernega dela zneska za potovanje ali znižanja cene. Izguba ali kraja dokumentov tudi ni razlog za spreminjanje programa potovanja za celotno skupino.

10. Carinski in drugi predpisi ter potnikove obveznosti

Potnik mora spoštovati zakonodajo, carinske in druge predpise držav, v katere potuje, kot tudi Republike Slovenije in Evropske unije. Potnik mora ravno tako spoštovati splošne pogoje in ostale predpise vseh zunanjih izvajalcev storitev, katerim je zaupana izvedba posameznega dela potovanja (npr. splošne pogoje letalske družbe, avtobusnega prevoznika, hišni red v nastanitvenih obratih…). Potnik se je dolžan sam informirati o zakonodaji in ostalih predpisih, povezanih s potovanjem, o posebnostih v zakonodaji določenih držav in ostalih predpisih pa potnika na to opozori organizator.

Če potnik zaradi nespoštovanja zakonodaje in ostalih predpisov  potovanja ne more začeti ali nadaljevati, je sam odgovoren za posledice in nosi sam vse stroške, ki nastanejo v zvezi s tem in ni upravičen do nikakršnega povračila že vplačanega zneska za potovanje ali do znižanja cene potovanja. Če zaradi potnikovega nespoštovanja svojih obveznosti nastane organizatorju potovanja kakršnakoli škoda, je za povzročeno škodo odgovoren potnik.

Potnik se mora na potovanju obnašati tako, da ne ogroža zdravja, varnosti ali življenja ter dobrega počutja ostalih potnikov in da ne ogroža normalne izvedbe potovanja. V primeru, da se potnik obnaša v nasprotju s tem določilom, ga lahko spremljevalec ali predstavnik organizatorja potovanja na kraju izloči iz nadaljnjega potovanja. V tem primeru potnik ni upravičen do nikakršnega povračila že vplačanega zneska za potovanje (razen stroškov, ki se sproti plačujejo na kraju samem) ali naknadnega znižanja cene potovanja.

11. Zdravstveni predpisi

Določene države vstop na njihovo ozemlje pogojujejo z opravljenimi cepljenji, ki niso nujno potrebna v Republiki Sloveniji. Organizator je na to dolžen potnike opozoriti pravočasno pred začetkom potovanja, potnik pa mora sam poskrbeti za ta cepljenja in potrdila o cepljenjih, v kolikor so ta obvezna za vstop v državo. Vse točne informacije in naročila za cepljenja dobi potnik na Zavodu za zdravstveno varstvo (www.zdravinapot.net).

Če potnik ne more začeti ali nadaljevati potovanja zaradi nespoštovanja predpisov o cepljenjih, nosi sam vse stroške in posledice, ki nastanejo v zvezi s tem in ni upravičen do nikakršnega vračila že vplačanega zneska za potovanje ali do znižanja cene potovanja.

Potnik mora med potovanjem upoštevati navodila organizatorja potovanja oz. spremljevalca potovanja glede zdravja v državi, konzumiranja hrane in pijače ipd. Če potnik ne ravna dovolj skrbno in v skladu z navodili spremljevalca skupine, je za svoje zdravstveno stanje odgovoren sam. Pred potovanjem v države izven Evropske unije je priporočljivo urediti zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini, ki ga namesto potnika na njegovo željo lahko uredi organizator.

12. Prtljaga

Pri letalskem prevozu je prevoz prtljage do določene teže, ki jo določi letalski prevoznik, brezplačen, vsak dodaten kilogram pa potnik doplača sam. O teži brezplačnega prevoza prtljage potnika obvesti organizator.

Organizator ne odgovarja za izgubljeno ali poškodovano prtljago. Prijavo izgubljene ali poškodovanje prtljage opravi potnik sam ob pomoči spremljevalca potovanja, o tem je dolžen obvestiti spremljevalca potovanja. Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna letalska družba, na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem prometu. Pri ostalih oblikah prevoza in med samim potovanjem je za prtljago odgovoren potnik sam.

13. Informacije pred odhodom

Ob prijavi dobi potnik potrdilo o potovanju, ki ga podpiše in en izvod zadrži zase, en izvod pa vrne organizatorju. Ob prijavi prejme potnik poleg potrdila o potovanju tudi program potovanja in osnovne informacije, ki so potrebne za vstop v državo in samo potovanje.

O točnem datumu in uri odhoda in vrnitve je potnik obveščen po pošti ali elektronski pošti najkasneje 7 dni pred začetkom potovanja. V kolikor potnik ne prejme omenjenega obvestila, naj se obrne na organizatorja.

Informacije, ki jih potnik prejme glede vremena na potovanju, so zgolj okvirne in organizator za njih ne odgovarja.
V primeru dvoma vedno veljajo pisne informacije, ki jih prejme potnik.

14. Reklamacije oziroma pritožbe

Za izvedbo storitev, navedenih v programu potovanja in kvaliteto le-teh, je odgovoren organizator. V primeru, da določena storitev ni bila izvedena ali ni bila kvalitetno izvedena, ima potnik pravico do reklamacije.

Potnik je dolžan vse reklamacije sporočiti spremljevalcu potovanja ali predstavniku organizatorja na kraju samem. V primeru, da bi bila reklamacija lahko rešena na kraju samem (npr. čistoča ali oprema sobe, neustrezen sedež na letalu ali avtobusu…), potnik pa nanjo ni opozoril, se šteje, da se je potnik s tako storitvijo strinjal in s tem izgubi pravico do kasnejših reklamacij. V kolikor reklamacija na kraju samem ni bila rešljiva, ima potnik pravico podati reklamacijo na organizatorja v roku dveh mesecev po končanem potovanju v pisni obliki po pošti, elektronski pošti ali v obliki zapisnika v poslovalnici organizatorja.
V kolikor potnik vloži reklamacijo prepozno, organizator takšne reklamacije ne obravnava.

Če del programa ali določena storitev ni bila izvedena po krivdi organizatorja, ima potnik pravico do sorazmernega znižanja cene v višini realne vrednosti tega dela programa ali storitve.

15. Prevozi in transferji

Ta točka Splošnih pogojev se uporablja, kadar potnik naroči pri organizatorji samo prevoz oz. transfer.Če ni dogovorjeno drugače, se plačilo prevoza opravi v naprej na podlagi predračuna. Plačilo mora biti izvršeno najkasneje 14 dni pred predvidenim datumom začetka prevoza, s čimer je prevoz potrjen. Potnik obvesti organizatorja o točni začetni lokaciji in začetni uri prevoza. Organizator bo potniku posredoval kontaktno telefonsko številko voznika najkasneje 48 ur pred začetkom prevoza.

V kolikor potnik odpove prevoz pred začetkom izvajanja, ima organizator pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi, katerih višina je odvisna od tega, koliko dni pred začetkom prevoza potnik prevoz odpove. Potnik odpove prevoz v pisni obliki ali po elektronski pošti.
Če ni dogovorjeno drugače, organizator potniku obračuna stroške odpovedi prevoza v naslednjih zneskih:

 • Za odpoved do 10 dni pred začetkom prevoza – organizator zadrži le administrativne stroške v vrednosti 20 EUR.
 • Za odpoved med 10 dni in do 72 ur pred začetkom prevoza – organizator zadrži 50% dogovorjene cene prevoza.
 • Za odpoved manj kot 72 ur pred začetkom prevoza – organizator zadrži 100% dogovorjene cene prevoza.

Organizator je odgovoren za varno in pravočasno izvedbo prevoza v skladu z vsemi zakonskimi določili ter za brezhibnost vozil in ustreznost voznikov. Zakonska določila mora upoštevati tudi potnik pri načrtovanju prevoza (predvsem določbe Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev). V kolikor prevoza ni mogoče opraviti v skladu z ZDČOPMD ima voznik pravico, da prevoza ne izvede.

Organizator ni odgovoren za morebitne zamude pri prevozu zaradi nepredvidljivih razmer na cesti (npr. prometne nesreče, delo na cesti, obvozi, gneča…). V primeru okvare vozila je organizator dolžen zagotoviti nadomestno vozilo v najkrajšem možnem času na lastne stroške. Potnik nima pravice zahtevati znižanja cene prevoza ali povračila stroškov, ki bi mu iz razlogov nepredvidljivih zamud pri prevozu nastali (npr. zamuda letala).
V kolikor organizator ob okvari vozila ne uredi nadomestnega prevoza v roku 3 ure + potovalni čas od sedeža organizatorja do mesta okvare vozila, ima potnik pravico do povračila celotnega vplačanega zneska za tisti dan prevoza, ko je okvara nastala.

Če potnik zamudi na dogovorjeno začetno mesto prevoza, ga voznik čaka eno uro brezplačno. V primeru daljših zamud ali podaljšanju dogovorjenega časa prevoza, se potniku za vsako dodatno uro obračuna znesek v višini 20 EUR za prevoz osebnim vozilom (vendar ne več kot 200 EUR na dan) oziroma 25 EUR na uro za prevoz z minibusom (vendar ne več kot 250 EUR na dan).

V kolikor potnik ne obvesti organizatorja ali voznika o zamudi, ga voznik čaka še eno uro po dogovorjenem času začetka prevoza. Po tem času se šteje, da je potnik prevoz odpovedal brez predhodnega obvestila in organizator zadrži 100% dogovorjene cene prevoza.

16. Prehodne in končne določbe

Vsi potniki potujejo na lastno odgovornost in so sami odgovorni za svoja dejanja na poti. V kolikor so v skupini mladoletne osebe, za njih odgovarja njihov zakoniti zastopnik ali spremljevalec na poti (v primeru šolskih skupin), v nobenem primeru ni za njih odgovoren organizator oziroma turistični vodnik ali turistični spremljevalec skupine.


Ti Splošni pogoji so sestavni del pogodbe o potovanju, ki jo potnik sklene z organizatorjem ob prijavi na potovanje.
Vse spore bosta stranki reševali sporazumno, v kolikor to ne bo mogoče, je za spore pristojno ustrezno sodišče v Ljubljani.

V Ljubljani, 1.4.2020